top of page
  • DaT

Področja digitalizacije

Področja, ki jih digitalizacija zajema v podjetju so seveda – kratko rečeno – VSA! Torej, ne začnite razmišljati o digitalizaciji podjetja, tako, da boste lahko pokrili samo en del v podjetju, ampak, da bo digitalizacija dolgotrajen proces, ki se bo dotaknil čisto vseh oddelkov, vseh področij poslovanja in konec koncev tudi vseh zaposlenih v podjetju.

Da bo razumevanje področij digitalizacije usklajeno z morebitno prijavo na kakšen javni razpis, preko katerega bi lahko podjetje pridobilo ustrezna sredstva za sofinanciranje takšnega projekta, bi bilo prav, da se področja digitalizacije naslovijo v skladu z področji, ki so v skladu z digitalno strategijo (več o tem v poglavju o Digitalni strategiji). Digitalna strategija tako naslavlja sledeča področja:

1. Izkušnja kupca (customer eXperience): obvladuje relacijo med podjetjem in našimi zunanjimi poslovnimi partnerji (praviloma kupci; vključujejo se pa seveda tako dobavitelji, kot tudi kooperanti in ostali zunanji partnerji). Področje pokriva celotno »obnašanje« kupca v relaciji z podjetjem, kjer se vključujejo »brez papirni« sistemi naročanja, povezava kupca z internimi procesi podjetja, povezava kupca z ostalimi poslovnimi partnerji. Iz dveh razlogov – iz naslova pridobivanja novih kupcev in iz naslova širjenja prodajne ponudbe obstoječemu kupcu.

2. Podatkovna strategija: zajema področje, ki se tiče podatkov, ki jih imamo v podjetju oz. si jih želimo imeti. V bistvu gre za to, da se v podjetju vzpostavi enotni sistem – enotna podatkovna baza, ki lahko »napaja« vse sisteme, ki si te podatke izmenjujejo. Na drugi strani pa moramo podatke, ki so sigurno že v podjetju in so »razmetani« v različnih sistemih, spraviti v en red, da so pregledni in da točno vemo, kaj kateri podatek pomeni.

3. Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanju: to področje se ukvarja z internimi procesi in vpeljavo različnih rešitev, ki te procese pokrivajo. Namen je ugotoviti, katera področja in kateri procesi so v podjetju potrebni prenove oz. so najbolj potrebni vpeljave digitalnih rešitev. Tukaj bomo potrebovali analizo obstoječega stanja, primerjavo med zatečenim in željenim stanjem in akcijski načrt, kako – s kakšnimi rešitvami – do željenega stanja priti.

4. Digitalni poslovni modeli, procesi in storitve: ko se podjetje začne ukvarjati z vpeljavo digitalnih rešitev in digitalizirati poslovanje, se bo začelo tudi spraševati, kaj bo ta digitalizacija prinesla v sklopu trženja novih poslovnih modelov, procesov, storitev. Se pravi, da se bodo odprle tiste nove zmožnosti podjetja (poprodajne aktivnosti, nove oblike prodaje, novi izdelki, …), ki brez digitalizacije ne bi bili mogoči.

5. Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest: proces uvajanja sprememb v podjetju iz področja celovite digitalizacije bo začel vplivati tako na zaposlene oz. bo začel spreminjati delovna mesta. Ena izmed funkcij, ki se bo pojavila v podjetju sama od sebe – bo t.i. vodja projekta digitalizacije (lahko je zunanji sodelavec, lahko interni). Spremembe bodo vplivale na vse oddelke, na vse zaposlene. Da bi jim zmanjšali »stres«, ki ga bodo te spremembe povzročale, bomo morali precej previdno in z občutkom vključevati v ta proces prav vse zaposlene v podjetju.

6. Strategija razvoja digitalne kulture: že sama beseda digitalna kultura odraža celovit pristop podjetja k procesu digitalizacije. Gre za to, da se bo podjetje v celoti preobrazilo, spremenilo tako v notranjih procesih, kot tudi v procesih, ki so vezani na komunikacijo z poslovnimi partnerji. Ukvarjali se bomo z splošno digitalno komunikacijo med vodstvom in oddelki, tvorili bomo organizacijske sheme, po katerih bodo tekli procesi inovacij, predlogi izboljšav in vse, kar sodi k splošnemu dvigu digitalne kulture podjetja.

7. Kibernetska varnost: bolj kot se poslovanje avtomatizira in digitalizira ter vpeljuje čedalje več informacijskih rešitev, bolj se podjejte odpira »v svet«. In čedalje bolj ranljivo postaja. To področje zajema vse potrebne ukrepe, ki bodo podjetju pomagale povečati informacijsko (kibernetsko) varnost, sploh pa naslavlja tista področja, ki so v podjetju posebej ranljiva. Tukaj se pričakuje, da bo podjetje na koncu svoje digitalne preobrazbe postalo informacijsko bolj opremljeno, hkrati pa manj občutljivo in ranljivo na morebitne vdore, viruse in podobno.

8. Industrija 4.0: to področje se naslavlja le za proizvodna podjetja; ostala podjetja v sklopu digitalne strategije tega področja ne naslavljajo, č sem prepričan, da lahko ustrezne rešitve uporabijo tudi v ostalih dejavnostih – kot so veleprodaja, maloprodaja, distribucija, … Področje pokriva rešite, ki podjetju omogočajo celovito spremljanje proizvodne dejavnosti. Tukaj se vključuje rešitve, ki pomagajo proizvodnemu podjetju zbrati pravilne informacije o dogajanju v proizvodnem procesu, povezati stroje, ljudi in informacijske sisteme v en celovit sistem. Področje pomaga zagotoviti zajem podatkov po načelu čim manjše izgube podatkov (»zajemimo vse, kar je v proizvodnji na voljo, pa izločimo tisto, kar dejansko potrebujemo«), izmenjamo podatke med stroji, planirajmo in načrtujmo proizvodnjo vezano na razpoložljive vire, spremljajmo proizvodnjo z zato posebnimi in specialistično prilagojenimi informacijskimi sistemi (iMes sistemi), vključimo v poslovanje zajem informacij preko IoT platforme, izmenjajmo informacije z roboti, vključimo senzorje…

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page